MAHARASHTRA AMATEUR GYMNASTICS ASSOCIATION

ACROBATICS GYMNASTICS TECHNICAL COMMITTEE AND OFFICIALS


TECHNICAL COMMITTEE
JUDGES                                        

MR. SANJAY MORE (CHAIR PERSON)
MR. MR.SANJAY HIRODE, ( AMARAVATI)
MR.PRAVIN SHINDE, (AURANGABAD)
MR. PANKAJ KUNDE (NAGPUR)


1. TANVESH GAUDE SURLAKAR - NANADED

2. MRUNMAYI DILIP WALDE - NAGPUR
3. RAHUL SHRIRAMWAR - AURANGABAD
4. GOVIND MAHARAJ - YAWATMAL
5. ASHISH .V. HATEKAR - AMRAVATI
6. SWAPNIL PATIL -KOLHAPUR
7. PRACHI SHRIKANT PARKHI - NAGPUR
8. LAXMAN PHULARI - NANDED
9. AKSHAY G AWAGHATE - AMRAVATI
10. AVINASH DHAWALE - NANDED
11. ANIKET DESHMUKH - NASHIK
12. SUDHAKAR DAFALE - KOLHAPUR
13. SANJAY HIRODE - AMRAVATI
14. RAJESH LATPATE -PARBHANI
15. SAGAR CHAVAN -NANDED
16. ADITI SACHIN DEO - NAGPUR
17. AMER QURESHI - NANDED
18. SANJAY KAVE - NASHIK
19. PRANITA REDDY - NANDED
20. EKTA V PADHYE - AMRAVATI
21. AJAY PAWAR - NANDED
22. KIRAN PATIL - KOLHAPUR
23. PRAVIN SHINDE - AURANGABAD
24. RAJENDRA SHELKE - MUMBAI CITY